Rekrutacja 2015/2016

Publikujemy dokument, który musi złożyć uczeń,
który dostał się do naszej Szkoły.

Wewnątrzszkolna deklaracja dotycząca
trzeciego przedmiotu rozszerzonego oraz języków obcych

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XII NA ROK SZKOLNY 2015/16

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nr XII na rok szkolny 2015/16 powstały na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 8/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku.

Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:

1)       liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym;

2)       liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu klasy:

a)     klasy historyczno-polonistyczne: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia;

b)     klasy historyczno-matematyczne: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia;

c)     klasy matematyczno-fizyczne: fizyka, chemia lub geografia;

d)     klasy matematyczno-biologiczne: biologia i chemia.

3)       liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Ustala się następujący sposób obliczania punktów:

a)     do 50 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: suma 1/10 z procentowego wyniku z każdego z egzaminów;

b)     do 40 punktów za oceny z języka  polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu grupy otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • 10 punktów – ocena: celujący,
 • 8 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 6 punktów – ocena: dobry,
 • 4 punkty – ocena:  dostateczny,
 • 0 punktów – ocena: dopuszczający;

c)     maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt.):

 • zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d)    2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

e)     maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim

1 konkurs – 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.

 

Uzyskanie tytułu finalisty w:

 • konkursach przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, historii z elementami WOS, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
 • konkursie „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”,
 • Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów,
 • Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów,
 • konkursie języka angielskiego - ,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów",

Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w:

 • konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,
 • Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna
 • konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”.
 • Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,
 • Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”,
 • konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,

Uzyskanie tytułu laureata w:

 • konkursie organizowany, przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość "Świadectwa historyczne",
 • konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989.”
 • Dolnośląskim Konkursie Historycznym "Od Solidarności do trzeciej Rzeczypospolitej"

Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w:

 • w ogólnopolskim konkursie historycznym „Historia Bliska”.

f)       maksymalnie 1 punkt  za jedno z poniższych osiągnięć:

 • wzorowe  zachowanie
 • stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi,
 • wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego,

 

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponad gimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

Wykaz konkursów:

 • konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
 • konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”,
 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
 • Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
konkurs języka angielskiego - ,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów".

 


PRZEBIEG REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XII WE WROCŁAWIU

1)       Rejestracja kandydata do Liceum Ogólnokształcącego nr XII we Wrocławiu odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę Urzędu Miasta Wrocławia www.edu.wroclaw.pl

2)       Kandydat w terminie od 2 do 25 czerwca 2015 roku dokonuje drogą elektroniczną wyboru maksymalnie trzech szkół.

3)       Osoba starająca się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcące Nr XII we Wrocławiu wybiera dowolną liczbę grup rekrutacyjnych według hierarchii ważności
(na pierwszym  miejscu grupa na której kandydatowi zależy najbardziej itd.).

4)       W terminie od 26 do 29 czerwca 2015 r. kandydat dostarcza do Liceum Ogólnokształcącego nr XII następujące dokumenty:

a)     kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum,

b)     wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodzica/opiekuna i wychowawcę w gimnazjum,

c)     zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych,

d)     kandydat może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

5)       Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego nr XII nastąpi nie później niż 2 lipca 2015 r.

6)       Osoby zakwalifikowane do Liceum Ogólnokształcącego nr XII są zobowiązane najpóźniej w terminie do 6 lipca 2015 r. złożyć następujące dokumenty:

a)     oryginał świadectwa,

b)     zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

c)     dwa zdjęcia,

d)     wewnątrzszkolną deklarację wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych możliwych do realizacji w ramach profilu.

Kandydat zakwalifikowany do danej grupy rekrutacyjnej jest zobowiązany do wypełnienia wewnątrzszkolnej deklaracji, w której wskaże trzeci przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym (np.: dla grupy historyczno-polonistycznej trzeci przedmiot to: wos lub geografia). O przydziale do wskazanej grupy decydować będzie liczba punktów  rekrutacyjnych w jej obrębie. W tej samej deklaracji kandydat musi określić poziom zaawansowania znajomości języków obcych.

7)       Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego nr XII nastąpi nie później niż  7 lipca 2015 r.

8)       W przypadku wolnych miejsc Liceum Ogólnokształcące nr XII zorganizuje II nabór, w którym mogą wziąć udział tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół.

9)       Kandydaci przystępujący do II naboru powinni złożyć kopie dokumentów wraz z ponownie wydrukowanym wnioskiem do Liceum Ogólnokształcącego nr XII do 9 lipca 2015 r.

10)    Ogłoszenie list uczniów przyjętych w II naborze nastąpi nie później niż 10 lipca 2015 r.

11)    W przypadku wolnych miejsc ostateczna lista uczniów zostanie ustalona 31 sierpnia 2015 roku.

12)    W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły rodzic/opiekun osoby nieprzyjętej może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego nr XII.

13)    Komisja w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia. Rodzic ma prawo w ciągu 7 dni wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

14)    W ciągu 7 dni Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

15)    Decyzję Dyrektora Szkoły można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.